Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Lĩnh vực Chế độ - Chính sách: 67 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 
29-12-2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 262/2004/QĐ-UB ngày 18/12/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 
29-12-2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi. 
19-12-2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
19-12-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
16-12-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
11-12-2020 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
11-12-2020 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021. 
11-12-2020 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021. 
11-12-2020 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 
11-12-2020 Nghị quyết số 49/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 
11-12-2020 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
11-12-2020 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2021. 
11-12-2020 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. 
10-12-2020 Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và áp dụng dự toán thu, chi năm 2021 đối với huyện Lý Sơn. 
10-12-2020 Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cơ quan địa phương của tỉnh Quảng Ngãi quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân. 
10-12-2020 Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới. 
10-12-2020 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật thuộc gia đình hộ nghèo và hộ cận nghèo tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
10-12-2020 Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
10-12-2020 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
7,324,765 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner