Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 
10-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014. 
10-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012. 
14-11-2013 Quyết định số 1686/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2014 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi. 
25-10-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê. 
03-09-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
30-08-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
10-07-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ vốn hoạt động đối với Qũy hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi. 
10-07-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
10-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. 
05-06-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
10-05-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
17-04-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
09-04-2013 Quyết định số 509/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. 
25-03-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
13-03-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi định mức phân bổ chi sự nghiệp dạy nghề tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 
04-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009 và Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009 của UBND tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,313,681 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner