Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005. 
12-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố. 
12-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007. 
12-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010. 
12-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2007. 
10-10-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện từ năm 2007. 
10-10-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. 
10-10-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 
08-07-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi. 
08-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi. 
08-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Quảng Ngãi. 
08-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Chương trình kiên cố hóa kênh mương thủy lợi giai đoạn 2006 - 2010. 
08-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 
08-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 13/2004/NQ-HĐND K10 ngày 07 tháng 9 năm 2004 của HĐND tỉnh khoá X. 
08-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình mục tiêu giảm nghèo; Việc làm và Đề án hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010. 
15-05-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,313,535 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner