Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 8-2011: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-08-2011 Quyết định số 156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Trà Bồng giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. 
11-08-2011 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi. 
09-08-2011 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 tỉnh Quảng Ngãi. 
08-08-2011 Quyết định số 1213/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ngãi. 
08-08-2011 Quyết định số 1212/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Làm vườn tỉnh Quảng Ngãi. 
01-08-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. 
01-08-2011 Quyết định số 151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Long đến năm 2020. 
29-07-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. 
22-07-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 
22-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 
22-07-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015. 
22-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đối với khu dân cư và các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
22-07-2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tổng biên chế công chức hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Quảng Ngãi. 
22-07-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án tổ chức lực lượng dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 – 2015. 
22-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. 
22-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 
21-07-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới. 
21-07-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,313,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner