Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 7-2009: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Quảng Ngãi. 
24-07-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
24-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh Quảng Ngãi. 
24-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án thực hiện xã hội hóa giáo dục- đào tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009- 2015 và định hướng đến năm 2020. 
24-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 
24-07-2009 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng Ngãi. 
20-07-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
20-07-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định một số chính sách đầu tư trên địa bàn tỉnh (ngoài phạm vi Khu kinh tế Dung Quất, các Khu Công nghiệp, các Cụm công nghiệp). 
15-07-2009 Nghị quyết số 58/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về bổ sung một số tuyến đường mới vào Đề án phát triển GTNT huyện Lý Sơn giai đoạn 2006 - 2010. 
15-07-2009 Nghị quyết số 57/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 
15-07-2009 Nghị quyết số 56 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 
14-07-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
14-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-UBND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về Đề án phát triển chăn nuôi huyện Sơn Hà giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020. 
14-07-2009 Nghị quyết số 02 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về bãi bỏ một số khoản tại Điều 1-Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26/12/2006 tại Đề án phát triển Giao thông nông thôn- Miền núi huyện Sơn Hà, giai đoạn 2006-2010. 
14-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
10-07-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thủ tục, quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. 
08-07-2009 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn của các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2010. 
07-07-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Sơn Tây. 
03-07-2009 Quyết định số 1073/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số định mức áp dụng trong Chương trình Hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Quảng Ngãi (ISP). 
03-07-2009 Quyết định số 1073/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số định mức áp dụng trong Chương trình Hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Quảng Ngãi (ISP). 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
5,506,465 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner