Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 10-08-2016: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 410 đến trang 414)
15-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 415 đến trang 423)
15-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 424 đến trang 425)
15-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV. (từ trang 426 đến trang 427)
15-07-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. (từ trang 428 đến trang 429)
15-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020. (từ trang 430 đến trang 436)
15-07-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 437 đến trang 438)
15-07-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. (từ trang 439 đến trang 440)
15-07-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 441 đến trang 442)
15-07-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020. (từ trang 443 đến trang 447)
15-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 448 đến trang 449)
15-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020. (từ trang 450 đến trang 454)
15-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020. (từ trang 455 đến trang 456)
15-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 457 đến trang 459)
15-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 460 đến trang 461)
15-07-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi . (từ trang 462 đến trang 465)
15-07-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. (từ trang 466 đến trang 469)
15-07-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021. (từ trang 470 đến trang 473)
19-07-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 474 đến trang 476)
15-07-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. (từ trang 477 đến trang 478)
15-07-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 479 đến trang 486)
5,564,114 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner