Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 31-07-2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-06-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 15)
10-07-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 9 của Quy chế tạm thời "bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê” ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 13/01/1996 của UBND tỉnh. (trang 16)
18-07-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT Dung Quất với các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan trong thực thi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp, nhà thầu thi công trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (từ trang 17 đến trang 25)
25-07-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi chế độ dinh duỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 26 đến trang 29)
30-07-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 30 đến trang 33)
30-07-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 34 đến trang 36)
16-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hà. (từ trang 37 đến trang 38)
16-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà thực hiện Đề án Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 39 đến trang 47)
16-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Hà giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 48 đến trang 56)
04-07-2012 Quyết định số 997/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 57 đến trang 69)
16-07-2012 Quyết định số 1070/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững 06 huyện miền núi đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 70 đến trang 82)
5,549,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner