Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 15-06-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-05-2008 Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 11)
30-05-2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh lập và ban hành Quy định về quản lý, sử dụng Quỹ Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 12 đến trang 20)
16-05-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 21 đến trang 24)
22-05-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ thời kỳ 2006 - 2010. (từ trang 25 đến trang 31)
22-05-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Tiểu dự án chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2010. (từ trang 32 đến trang 34)
30-05-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 35 đến trang 39)
06-06-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 40 đến trang 43)
09-06-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 44 đến trang 48)
11-06-2008 Quyết định số 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị “về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới”. (từ trang 49 đến trang 58)
13-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 59 đến trang 60)
19-05-2008 Quyết định số 816/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2008 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ”. (từ trang 61 đến trang 65)
19-05-2008 Quyết định số 818/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 66 đến trang 72)
30-05-2008 Quyết định số 901/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá Thống kê đất đai, kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 73 đến trang 81)
5,549,498 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner