Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 16 + 17 xuất bản ngày 01-04-2008: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-03-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi miễn một số loại phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 04 đến trang 05)
31-03-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ. (trang 06)
31-03-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi để thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 07 đến trang 08)
31-03-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 09 đến trang 10)
31-03-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 11 đến trang 12)
31-03-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 13 đến trang 14)
31-03-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 15 đến trang 16)
31-03-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bản quy định về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 17 đến trang 42)
31-03-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 43 đến trang 44)
31-03-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tư Nghĩa. (từ trang 45 đến trang 46)
31-03-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Tịnh. (từ trang 47 đến trang 48)
31-03-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bình Sơn. (từ trang 49 đến trang 50)
31-03-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đức Phổ. (từ trang 51 đến trang 52)
31-03-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Mộ Đức. (từ trang 53 đến trang 54)
31-03-2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Hành. (từ trang 55 đến trang 56)
31-03-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Minh Long. (từ trang 57 đến trang 58)
31-03-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ. (từ trang 59 đến trang 60)
31-03-2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Trà Bồng. (từ trang 61 đến trang 62)
31-03-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Tây. (từ trang 63 đến trang 64)
31-03-2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Hà. (từ trang 65 đến trang 66)
31-03-2008 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hình thành, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 67 đến trang 72)
31-03-2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 73 đến trang 75)
07-03-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 76 đến trang 80)
12-03-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 81 đến trang 100)
26-03-2008 Quyết định số 488/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định nội dung và định mức chi phí phục vụ công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. (từ trang 101 đến trang 103)
5,506,512 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner