Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 12-08-2006: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình đổi mới và phát triển Doanh nghiệp đến năm 2010. (từ trang 03 đến trang 13)
02-08-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Giao thông nông thôn- miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 14 đến trang 19)
09-08-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 (phần vốn trong nước). (từ trang 20 đến trang 54)
11-08-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 55 đến trang 64)
12-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2005. (từ trang 65 đến trang 70)
12-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức về điều chỉnh Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 13/7/2005 của Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức. (từ trang 71 đến trang 72)
12-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức về việc thông qua Đề án "Cải thiện nhà ở cho hộ có công với cách mạng giai đoạn 2006-2008". (từ trang 73 đến trang 75)
12-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND' của Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức về Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010. (từ trang 76 đến trang 78)
12-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức về Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2006 - 2010". (từ trang 79 đến trang 80)
24-07-2006 Quyết định số 1754/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án, định mức chi và phân bổ kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh năm 2006. (từ trang 81 đến trang 88)
27-07-2006 Quyết định số 1759/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 89 đến trang 99)
03-08-2006 Quyết định số 1832/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 100 đến trang 116)
5,313,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner