Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 12 + 13 xuất bản ngày 25-07-2009: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 04 đến trang 07)
24-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án thực hiện xã hội hóa giáo dục- đào tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009- 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 08 đến trang 11)
24-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 12 đến trang 18)
10-07-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thủ tục, quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. (từ trang 19 đến trang 26)
20-07-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định một số chính sách đầu tư trên địa bàn tỉnh (ngoài phạm vi Khu kinh tế Dung Quất, các Khu Công nghiệp, các Cụm công nghiệp). (từ trang 27 đến trang 33)
20-07-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 34 đến trang 52)
15-07-2009 Nghị quyết số 56 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 53 đến trang 55)
15-07-2009 Nghị quyết số 57/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 56 đến trang 57)
15-07-2009 Nghị quyết số 58/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về bổ sung một số tuyến đường mới vào Đề án phát triển GTNT huyện Lý Sơn giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 58 đến trang 59)
14-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 60 đến trang 64)
14-07-2009 Nghị quyết số 02 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về bãi bỏ một số khoản tại Điều 1-Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26/12/2006 tại Đề án phát triển Giao thông nông thôn- Miền núi huyện Sơn Hà, giai đoạn 2006-2010. (từ trang 65 đến trang 66)
14-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-UBND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về Đề án phát triển chăn nuôi huyện Sơn Hà giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 67 đến trang 68)
07-07-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Sơn Tây. (từ trang 69 đến trang 75)
25-07-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 76 đến trang 82)
24-07-2009 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 83 đến trang 84)
24-07-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 85 đến trang 91)
14-07-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 92 đến trang 94)
5,893,291 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner