Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 28-08-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 06)
07-08-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 07 đến trang 12)
13-08-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Đề án: Xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2010 - 2015) ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 13 đến trang 15)
13-08-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 16 đến trang 21)
13-08-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 22 đến trang 26)
16-08-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 27 đến trang 50)
22-08-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. (từ trang 51 đến trang 81)
24-08-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 82 đến trang 89)
30-07-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 90 đến trang 93)
30-07-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về phát triển nguồn nhân lực huyện Lý Sơn giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 94 đến trang 98)
5,312,941 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner