Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 08-04-2013: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-03-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 06)
13-03-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 07 đến trang 10)
13-03-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi định mức phân bổ chi sự nghiệp dạy nghề tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 11 đến trang 12)
13-03-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 13 đến trang 24)
14-03-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 25 đến trang 33)
13-03-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 34)
13-03-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 35)
02-04-2013 Quyết định số 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. (từ trang 36 đến trang 53)
11-03-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2013. (từ trang 54 đến trang 56)
28-03-2013 Quyết định số 464/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 57 đến trang 63)
04-04-2013 Quyết định số 496/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 64 đến trang 71)
5,868,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner