Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 24-12-2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 03 đến trang 47)
10-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 48 đến trang 50)
10-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 51 đến trang 87)
10-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014. (từ trang 88 đến trang 115)
10-12-2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. (từ trang 116 đến trang 124)
10-12-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 125 đến trang 129)
10-12-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 130 đến trang 131)
10-12-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. (từ trang 132 đến trang 133)
10-12-2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 134 đến trang 139)
10-12-2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 140 đến trang 146)
10-12-2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020. (từ trang 147 đến trang 168)
10-12-2013 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 169 đến trang 170)
10-12-2013 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. (từ trang 171 đến trang 172)
10-12-2013 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. (từ trang 173 đến trang 176)
10-12-2013 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 177 đến trang 179)
5,367,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner