Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 22-09-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-08-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 12)
28-08-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 13 đến trang 14)
28-08-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 15 đến trang 19)
12-09-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 20 đến trang 21)
16-09-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 22 đến trang 26)
06-09-2014 Quyết định số 340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, sử dụng nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (trang 27)
08-09-2014 Quyết định số 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014 - 2015. (từ trang 28 đến trang 56)
29-08-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 57 đến trang 63)
29-08-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 64 đến trang 73)
16-09-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015). (từ trang 74 đến trang 75)
18-09-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kê khai thuế qua mạng Internet. (từ trang 76 đến trang 77)
16-09-2014 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 78 đến trang 90)
5,509,727 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner