Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 20-07-2006: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình mục tiêu giảm nghèo; Việc làm và Đề án hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 04 đến trang 08)
08-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 13/2004/NQ-HĐND K10 ngày 07 tháng 9 năm 2004 của HĐND tỉnh khoá X. (trang 09)
08-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 10 đến trang 11)
08-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Chương trình kiên cố hóa kênh mương thủy lợi giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 12 đến trang 14)
08-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 15 đến trang 21)
08-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi. (trang 22)
08-07-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 23 đến trang 24)
14-06-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 25 đến trang 38)
23-06-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 39 đến trang 42)
06-07-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 43 đến trang 51)
19-07-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 52 đến trang 59)
12-07-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng không nhân dân. (từ trang 60 đến trang 62)
15-06-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 63 đến trang 69)
20-06-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 70 đến trang 81)
13-06-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ. (từ trang 82 đến trang 105)
28-06-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nghĩa Hành. (từ trang 106 đến trang 111)
29-06-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Hạ tầng kinh tế huyện Nghĩa Hành. (từ trang 112 đến trang 116)
29-06-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện Nghĩa Hành. (từ trang 117 đến trang 121)
29-06-2006 Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 122 đến trang 128)
23-06-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Hà. (từ trang 129 đến trang 134)
12-07-2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 135 đến trang 139)
04-07-2006 Quyết định số 1650/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 140 đến trang 146)
29-06-2006 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2006. (từ trang 147 đến trang 153)
5,554,245 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner