Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 15-08-2007: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy. (từ trang 04 đến trang 05)
07-08-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý. (từ trang 06 đến trang 07)
13-08-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 08 đến trang 14)
24-07-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về việc phát triển giáo dục mầm non huyện Lý Sơn giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng đến 2015. (từ trang 15 đến trang 18)
24-07-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về việc chuẩn y quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2006. (từ trang 19 đến trang 20)
24-07-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn v/v điều chỉnh một số lĩnh vực chi trong dự toán ngân sách năm 2007. (từ trang 21 đến trang 24)
24-07-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của huyện Lý Sơn. (từ trang 25 đến trang 27)
24-07-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 28 đến trang 32)
31-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện Minh Long giai đoạn 2006-2010. (từ trang 33 đến trang 38)
31-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về Chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo huyện Minh Long giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 39 đến trang 43)
31-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về cải cách hành chính huyện Minh Long giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 44 đến trang 47)
31-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. (từ trang 48 đến trang 53)
20-07-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 54 đến trang 59)
20-07-2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2006. (từ trang 60 đến trang 61)
20-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 62 đến trang 65)
20-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh về việc chuẩn y quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2006. (từ trang 66 đến trang 67)
20-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2007. (từ trang 68 đến trang 69)
27-07-2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách huyện Trà Bồng năm 2006. (từ trang 70 đến trang 71)
27-07-2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Đề án Bảo tồn và phát huy một số di sản văn hoá dân tộc Kor - huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 72 đến trang 74)
27-07-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. (từ trang 75 đến trang 76)
27-07-2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. (từ trang 77 đến trang 78)
27-07-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ -HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. (từ trang 79 đến trang 81)
5,549,440 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner