Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 10-08-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. (từ trang 03 đến trang 05)
25-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 06 đến trang 09)
25-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề huyện Ba Tơ giai đoạn 2006-2010. (từ trang 10 đến trang 13)
25-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án định hướng phát triển dịch vụ thương mại – du lịch huyện Ba Tơ giai đoạn 2006-2010. (từ trang 14 đến trang 16)
17-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 17 đến trang 20)
17-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. (từ trang 21 đến trang 22)
17-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ về việc thông qua Đề án phát triển Du lịch Đức Phổ giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến 2015. (từ trang 23 đến trang 31)
17-07-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. (từ trang 32 đến trang 33)
17-07-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 34 đến trang 38)
17-07-2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Hà, thời kỳ 2006 - 2010. (từ trang 39 đến trang 43)
24-07-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 44 đến trang 46)
19-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc chuẩn y quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 47 đến trang 49)
19-07-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 50 đến trang 53)
5,800,849 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner