Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 22 xuất bản ngày 30-07-2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2008 Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 10)
11-07-2008 Quyết định số 177/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 11 đến trang 19)
23-07-2008 Quyết định số 193/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định số đăng ký tàu cá do UBND cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 20 đến trang 21)
07-07-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 22 đến trang 25)
07-07-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 26 đến trang 28)
07-07-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 29 đến trang 35)
08-07-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 36 đến trang 40)
14-07-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 41 đến trang 48)
25-07-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 49 đến trang 52)
04-07-2008 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 53 đến trang 56)
5,833,319 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner