Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2015

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 27-01
1 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 04-02
8 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 06-3
7 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 21-4
7 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 12-5
13 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 01-6
10 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 16-6
5 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 17-7
10 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 31-7
10 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 26-8
11 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 24-9
9 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 29-10
8 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 02-12
10 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 22-12
22 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 30-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

132 văn bản gồm 85 văn bản quy phạm pháp luật và 47 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2015
1 văn bản
 
Tháng 02-2015
8 văn bản
 
Tháng 3-2015
7 văn bản
 
Tháng 4-2015
7 văn bản
 
Tháng 5-2015
13 văn bản
 
Tháng 6-2015
15 văn bản
 
Tháng 7-2015
20 văn bản
 
Tháng 8-2015
11 văn bản
 
Tháng 9-2015
9 văn bản
 
Tháng 10-2015
8 văn bản
 
Tháng 12-2015
33 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
37 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
78 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
1 văn bản
 
Cải cách hành chính
2 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
9 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương
1 văn bản
 
Công chứng
2 văn bản
 
Công nghiệp