"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2017 Ngày 19 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2017 Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 03
09-12-2017 Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2018. 11
09-12-2017 Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 58
09-12-2017 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. 60
09-12-2017 Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 63
09-12-2017 Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 68
09-12-2017 Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 70
09-12-2017 Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Phạm Văn Đồng. 76
09-12-2017 Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 78
09-12-2017 Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 80
09-12-2017 Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020. 82
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016. 85
09-12-2017 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018. 88
5,563,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner