"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2017 Ngày 23 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 03
01-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 05
15-03-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. 19
17-03-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 29
17-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2017 Quyết định số 205/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020. 40
15-03-2017 Quyết định số 207/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020. 53
20-03-2017 Quyết định số 210/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020. 71
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 80
24-02-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính. 82
5,803,170 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner