"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2016 Ngày 27 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 963
14-12-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. 971
14-12-2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020. 987
14-12-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 998
14-12-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017. 1092
14-12-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND về Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020. 1138
14-12-2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi. 1140
14-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 1142
14-12-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghè o bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020. 1144
14-12-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 1150
14-12-2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 1152
5,577,005 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner