"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2015 Ngày 01 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-05-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về việc Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
13-05-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 08
14-05-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 14
18-05-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi. 22
18-05-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2015 Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020. 26
13-05-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND tổ chức triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. 45
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-05-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc triển khai nộp thuế điện tử. 49
11-05-2015 Quyết định số 660/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động phát triển KKT Dung Quất giai đoạn 2015 - 2020. 52
27-04-2015 Quyết định số 604/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi. 61
5,577,056 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner