"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2015 Ngày 12 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-04-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020. 03
22-04-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020. 13
22-04-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 17
22-04-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi. 22
22-04-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 24
22-04-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 26
22-04-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31
22-04-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 35
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2015 Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung thu, chi và mức chi phục vụ hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi. 56
27-04-2015 Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi. 60
07-05-2015 Quyết định số 639/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 62
07-05-2015 Quyết định số 640/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 69
5,577,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner