"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2015 Ngày 22 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 65
14-12-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 78
14-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020. 85
14-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. 93
14-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016. 96
14-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016. 135
14-12-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 167
14-12-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 170
14-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 172
14-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND qui định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 174
14-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 176
14-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 179
14-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế. 181
14-12-2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND về Giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 185
14-12-2015 Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020. 197
14-12-2015 Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020. 200
14-12-2015 Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 210
14-12-2015 Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 211
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2015 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc thành lập mới một số thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn của huyện Ba Tơ, huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi. 212
14-12-2015 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc tạm dừng thực hiện Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tỉnh Quảng Ngãi được cử đi đào tạo trong và ngoài nước. 221
14-12-2015 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 222
14-12-2015 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 224
5,576,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner