"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2015 Ngày 02 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-10-2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
13-11-2015 Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ngãi. 15
13-11-2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 21
16-11-2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2015 Quyết định số 357/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. 36
11-11-2015 Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. 42
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp đảm bảo cấp nước phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 44
30-11-2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP. 48
11-11-2015 Quyết định số 2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. 51
24-11-2015 Quyết định số 2080/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 05 năm (2016 - 2020). 56
5,576,475 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner