"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2014 Ngày 22 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
28-08-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 13
28-08-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ban hành Qui định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. 15
12-09-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 20
16-09-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ban hành mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2014 Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc quản lý, sử dụng nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 27
08-09-2014 Quyết định số 341/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014 - 2015. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Quảng Ngãi. 57
29-08-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 64
16-09-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015). 74
18-09-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc triển khai kê khai thuế qua mạng Internet. 76
16-09-2014 Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 78
5,576,793 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner