"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2014 Ngày 14 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND quy định mức chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
24-12-2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10
06-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2013 Quyết định số 342/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2014. 30
02-01-2014 Quyết định số 01/QĐ-UBND ban hành kế hoạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 41
09-01-2014 Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi. 52
26-12-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 70
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-01-2014 Quyết định số 25/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2014. 73
3,801,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner