"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2013 Ngày 22 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, thực hiện Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi thuộc 33 xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012-2015. 03
25-03-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 18
08-04-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh định mức phân bổ chi sự nghiệp dạy nghề tại Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới. 26
17-04-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2013 Quyết định số 105/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-04-2013 Quyết định số 509/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. 41
12-04-2013 Quyết định số 531/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014. 51
16-04-2013 Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Quảng Ngãi năm 2012. 59
5,368,206 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner