"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2013 Ngày 08 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-03-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
13-03-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi. 07
13-03-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi định mức phân bổ chi sự nghiệp dạy nghề tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 11
13-03-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh Quảng Ngãi. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi. 25
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-03-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
13-03-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 35
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-04-2013 Quyết định số 93/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2013. 54
28-03-2013 Quyết định số 464/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 57
04-04-2013 Quyết định số 496/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 64
5,313,737 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner