"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2013 Ngày 05 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009 và Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009 của UBND tỉnh. 03
09-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 05
09-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11
10-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 24
15-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015. 30
23-01-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 38
25-01-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 299/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số công việc liên quan trực tiếp tới công dân giữa Sở Tư pháp với Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh. 41
28-01-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 44
04-02-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện: Bình Sơn và Sơn Tịnh về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Dung Quất. 100
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-01-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phòng chống hạn và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2012 - 2013 , vụ Hè Thu 2013 và cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 114
5,549,075 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner