"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2013 Ngày 24 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 03
10-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012. 48
10-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014. 51
10-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014. 88
10-12-2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 116
10-12-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi. 125
10-12-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 130
10-12-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc Quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. 132
10-12-2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 134
10-12-2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND quy định mức chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 140
10-12-2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020. 147
10-12-2013 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 169
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2013 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 171
10-12-2013 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 173
10-12-2013 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi. 177
5,835,027 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner