"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2012 Ngày 24 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 03
10-12-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013. 31
10-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011. 50
10-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013. 53
10-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 85
10-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã ở tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015. 87
10-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 91
10-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 93
10-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015. 95
10-12-2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 102
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2012 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 105
10-12-2012 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 107
5,903,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner