"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2012 Ngày 14 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. 03
06-12-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. 15
11-12-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31
11-12-2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. 37
04-12-2012 Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2012 Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi 5 năm (2011 – 2015). 58
05-12-2012 Quyết định số 280/QĐ-UBND ban hành Quy định xét tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên của tỉnh Quảng Ngãi năm học 2012 - 2013. 72
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2012 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 82
07-12-2012 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013. 86
04-12-2012 Quyết định số 2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. 89
04-12-2012 Quyết định số 2037/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 - 2020. 95
5,507,051 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner