"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2012 Ngày 31 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi. 03
10-07-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 9 của Quy chế tạm thời "bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê” ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 13/01/1996 của UBND tỉnh. 16
18-07-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT Dung Quất với các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan trong thực thi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp, nhà thầu thi công trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. 17
25-07-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức chi chế độ dinh duỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi. 26
30-07-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 30
30-07-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND quy định một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 34
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
16-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hà. 37
16-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND thực hiện Đề án Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 39
16-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Hà giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 48
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-07-2012 Quyết định số 997/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 57
16-07-2012 Quyết định số 1070/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững 06 huyện miền núi đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 70
5,507,013 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner