"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2012 Ngày 02 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
20-06-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi. 12
19-06-2012 Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND xây dựng, kiện toàn tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2012 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác giải quyết chính sách, chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012). 27
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2012 Quyết định số 929/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi. 30
25-06-2012 Quyết định số 941/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015. 37
5,506,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner