"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2012 Ngày 16 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo. 03
07-05-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2012 Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22
20-04-2012 Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015. 26
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-04-2012 Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người. 43
25-04-2012 Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. 49
02-05-2012 Quyết định số 655/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 51
19-04-2012 Kế hoạch số 1167/KH-UBND xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 64
5,507,109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner