"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2012 Ngày 26 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
01-03-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi. 12
02-03-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 20
19-03-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh. 31
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa phát sinh và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 34
09-03-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2012. 40
22-03-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 43
29-02-2012 Quyết định số 277/QĐ-UBND phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012. 50
5,549,349 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner