"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2011 Ngày 29 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. 03
01-08-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2011 Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Long đến năm 2020. 19
09-08-2011 Quyết định số 153/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 tỉnh Quảng Ngãi. 39
22-08-2011 Quyết định số 156/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Trà Bồng giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2011 Quyết định số 1212/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Làm vườn tỉnh Quảng Ngãi. 60
08-08-2011 Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ngãi. 70
11-08-2011 Quyết định số 1224/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi. 72
5,562,467 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner