"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2011 Ngày 03 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 03
22-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. 11
22-07-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND thông qua đề án tổ chức lực lượng dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 – 2015. 20
22-07-2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án tổng biên chế công chức hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Quảng Ngãi. 23
22-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đối với khu dân cư và các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 25
22-07-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về thông qua Đề án Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015. 27
22-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc Quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 31
22-07-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 39
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới. 52
5,563,209 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner