"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2011 Ngày 29 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. 03
28-02-2011 Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2011 Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. 15
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 24
28-03-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hoá và giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư. 27
29-03-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự. 30
24-03-2011 Quyết định số 451/QĐ-UBND về việc phân khai vốn đầu tư hạ tầng thuộc Chương trình 135 từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Phần Lan. 33
5,563,194 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner