"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2010 Ngày 25 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 03
13-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015. 23
13-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2011 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách. 31
13-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2011. 47
13-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009. 68
13-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. 71
13-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND về phương thức và giá bán đối với nhà riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP. 80
13-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011. 83
13-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về việc chuyển đổi các trường Trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình trường công lập. 114
13-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và học nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh. 117
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 120
13-12-2010 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 127
13-12-2010 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 132
13-12-2010 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2011 của HĐND tỉnh. 135
5,563,165 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner