"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2010 Ngày 20 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
27-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
29-07-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. 06
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện. 10
06-08-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp quản lý trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 16
06-08-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 471/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 18
20-07-2010 Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 23
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh
27-07-2010 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 29
Hội đồng nhân dân tỉnh
27-07-2010 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê chuẩn thành lập Phòng Dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tỉnh Quảng Ngãi. 39
27-07-2010 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Quảng Ngãi. 41
5,563,111 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner