"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2010 Ngày 05 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-04-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND quy định chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
16-04-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 07
16-04-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về chuyển đổi các trường mầm non bán công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sang loại hình trường công lập. 10
16-04-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về Đề án thực hiện xã hội hoá một số lĩnh vực của hoạt động bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2015 và định huớng đến năm 2020. 13
16-04-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện. 19
16-04-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND quy định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách tại tỉnh Quảng Ngãi. 24
16-04-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về việc qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31
16-04-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ban hành quy định về lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 34
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-04-2010 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá X. 36
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2010. 37
16-04-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức các kỳ thi và công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm 2010. 40
21-04-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống hạn cho cây trồng, đảm bảo nước sinh hoạt cho người và nước uống cho vật nuôi năm 2010. 43
4,345,697 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner