"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2009 Ngày 25 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 04
24-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về Đề án thực hiện xã hội hóa giáo dục- đào tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009- 2015 và định hướng đến năm 2020. 08
24-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh Quảng Ngãi. 12
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-07-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định thủ tục, quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. 19
20-07-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ban hành Qui định một số chính sách đầu tư trên địa bàn tỉnh (ngoài phạm vi Khu kinh tế Dung Quất, các Khu Công nghiệp, các Cụm công nghiệp). 27
20-07-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 34
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
15-07-2009 Nghị quyết số 56 /2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 53
15-07-2009 Nghị quyết số 57/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 56
15-07-2009 Nghị quyết số 58/2009/NQ-HĐND về bổ sung một số tuyến đường mới vào Đề án phát triển GTNT huyện Lý Sơn giai đoạn 2006 - 2010. 58
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
14-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 60
14-07-2009 Nghị quyết số 02 /2009/NQ-HĐND về bãi bỏ một số khoản tại Điều 1-Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26/12/2006 tại Đề án phát triển Giao thông nông thôn- Miền núi huyện Sơn Hà, giai đoạn 2006-2010. 65
14-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-UBND về Đề án phát triển chăn nuôi huyện Sơn Hà giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020. 67
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
07-07-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Sơn Tây. 69
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
25-07-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Quảng Ngãi. 76
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-07-2009 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng Ngãi. 83
24-07-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 85
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 92
5,562,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner