"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2009 Ngày 30 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. 03
05-06-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11
05-06-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. 21
05-06-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi. 27
12-06-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 36
12-06-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, mức chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp, các hội thi khác của ngành giáo dục, thi giáo viên dạy giỏi trên địa bàn tỉnh. 38
17-06-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 40
24-06-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 51
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
03-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ đến năm 2010. 55
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
09-06-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà (Gọi tắt là Ban Chỉ đạo 30a), Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà (Gọi tắt là Tổ công tác 30a). 65
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2009 Quyết định số 1000/QĐ-UBND quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. 76
5,563,250 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner