"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2009 Ngày 05 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-04-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về phát triển xã hội hoá dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 03
21-04-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới. 06
21-04-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về việc lập Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 08
21-04-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về xã hội hoá hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009-2015. 10
21-04-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 15
21-04-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi. 29
28-04-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi. 42
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi. 22
24-04-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất và trình tự, thủ tục tách thửa, hợp thửa đất khi người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 35
5,563,057 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner