"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2009 Ngày 16 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Ngãi. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 09
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh. 22
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
16-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong tình hình mới. 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2009 Quyết định số 259/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh và thiết kế đô thị Khu đô thị mới Vạn Tường. 34
5,562,804 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner