"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2009 Ngày 05 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2008 Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của tỉnh được điều động, luân chuyển. 04
26-12-2008 Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp Đại học về công tác ở cấp xã, phường, thị trấn. 09
26-12-2008 Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách nghỉ việc, chính sách thôi việc đối với cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Ngãi. 14
26-12-2008 Quyết định số 460/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách thu hút cán bộ, công chức, viên chức và những người có trình độ cao đến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi. 17
26-12-2008 Quyết định số 468/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2009. 23
30-12-2008 Quyết định số 471/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 124
30-12-2008 Quyết định số 476/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 139
07-01-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 152
07-01-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 155
07-01-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 158
07-01-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 161
14-01-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. 164
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
25-12-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và kế hoạch phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện năm 2009. 173
25-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2009. 176
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2008 Quyết định số 2368/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 182
05-01-2009 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 188
5,563,236 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner